Články

Pasport a projekt dopravního značení (Pasporty pro obce)

Pasport dopravního značení a projekt dopravního značení se zpracovává na místních a účelových komunikacích ve vlastnictví obce nebo města. Pasport a projekt dopravního značení se po schválení dotčenými orgány stává závazným a platným dokumentem.

Dotace na veřejné osvětlení - pasport veřejného osvětlení (Novinky o pasportech)

Dotace na pořízení nového LED veřejného osvětlení pro obce a města nebo na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení. Nedílnou součástí žádosti o dotaci je aktuální pasport veřejného osvětlení.

WEGAS - vypracujte si pasport jednoduše bez cizí pomoci (Novinky o pasportech)

V dnešní době existuje i jiná varianta tvorby pasportů, než zadat výrobu specializované firmě. Můžete si pasportizaci provést svépomocí. Na trhu je několik sofistikovaných aplikací, které vám tvorbu pasportu vlastními silami ulehčí a zlevní.

Česká mobilní aplikace pro sběr dat - GISELLA (Novinky o pasportech)

Unikátní mobilní aplikace pro Android pro sběr dat a sdílení projektů vyvinuta českou firmou ve spolupráci s odborníky z Mendelovy univerzity.

Pasport místních a obecních komunikací (Pasporty pro obce)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.

Pasport veřejného osvětlení (Pasporty pro obce)

Pasport veřejného osvětlení je nejenom klíčovým podkladem pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, ale také základním dokumentem pro správu a ekonomické fungování veřejného osvětlení ve městech a obcích.

Pasport veřejných prostranství (Pasporty pro obce)

Veřejné prostranství je definováno v § 34 zákona o obcích jako »všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostor

Práce nad katastrální mapou s modulem Katastru nemovitostí (Novinky o pasportech)

Pracujte s katastrálními daty efektivně díky modulu Katastr nemovitostní mapové aplikace <a href="../../../clanek/jak-zpracovat-pasport-vlastnimi-silami" target="_blank">WEGAS</a>.

Co je to pasportizace? (Pasporty pro obce)

Zajímá vás, co znamená pojem pasportizace a jaké výhody vám přinese?

Hlášení závad pro občany (Novinky o pasportech)

Potřebujete efektivně řešit problémy a závady na území vaší obce či vašeho města? Zapojte občany aktivně do dění.

Pasport hřbitova (Pasporty pro obce)

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem. Kvalitně zpracovaný pasport umožňuje efektivnější a provázanější správu obce.

Generel veřejného osvětlení (Novinky o pasportech)

Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle ČSN CEN/TR 13201-1).

Nejčastější typy pasportů v aplikaci WEGAS (Novinky o pasportech)

Mapová aplikace WEGAS nabízí široké možnosti využití. V následujícím článku budou popsány nejčastější typy pasportů.

Pasport kanalizace (Pasporty pro obce)

Pasport kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném  majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci kanalizační sítě.

Pasport zeleně (Pasporty pro obce)

Pasport zeleně je nezbytným podkladem zjištění rozsahu, stavu a pro vyčíslení nákladů na údržbu veřejné zeleně měst a obcí.