Články

Pasport a projekt dopravního značení (Pasporty pro obce)

Pasport dopravního značení a projekt dopravního značení se zpracovává na místních a účelových komunikacích ve vlastnictví obce nebo města. Pasport a projekt dopravního značení se po schválení dotčenými orgány stává závazným a platným dokumentem.

Dotace na veřejné osvětlení - pasport veřejného osvětlení (Novinky o pasportech)

Dotace na pořízení nového LED veřejného osvětlení pro obce a města nebo na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení. Nedílnou součástí žádosti o dotaci je aktuální pasport veřejného osvětlení.

WEGAS - vypracujte si pasport jednoduše bez cizí pomoci (Novinky o pasportech)

V dnešní době existuje i jiná varianta tvorby pasportů, než zadat výrobu specializované firmě. Můžete si pasportizaci provést svépomocí. Na trhu je několik sofistikovaných aplikací, které vám tvorbu pasportu vlastními silami ulehčí a zlevní.

Česká mobilní aplikace pro sběr dat - GISELLA (Novinky o pasportech)

Unikátní mobilní aplikace pro Android pro sběr dat a sdílení projektů vyvinuta českou firmou ve spolupráci s odborníky z Mendelovy univerzity.

Pasport veřejného osvětlení (Pasporty pro obce)

Pasport veřejného osvětlení je nejenom klíčovým podkladem pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, ale také základním dokumentem pro správu a ekonomické fungování veřejného osvětlení ve městech a obcích.

Pasport místních a obecních komunikací (Pasporty pro obce)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.

Co je to pasportizace? (Pasporty pro obce)

Zajímá vás, co znamená pojem pasportizace a jaké výhody vám přinese?

Práce nad katastrální mapou s modulem Katastru nemovitostí (Novinky o pasportech)

Pracujte s katastrálními daty efektivně díky modulu Katastr nemovitostní mapové aplikace <a href="../../../clanek/jak-zpracovat-pasport-vlastnimi-silami" target="_blank">WEGAS</a>.

Pasport veřejných prostranství (Pasporty pro obce)

Veřejné prostranství je definováno v § 34 zákona o obcích jako »všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostor

Hlášení závad pro občany (Novinky o pasportech)

Potřebujete efektivně řešit problémy a závady na území vaší obce či vašeho města? Zapojte občany aktivně do dění.

Pasport zeleně (Pasporty pro obce)

Pasport zeleně je nezbytným podkladem zjištění rozsahu, stavu a pro vyčíslení nákladů na údržbu veřejné zeleně měst a obcí.

Pasport kanalizace (Pasporty pro obce)

Pasport kanalizace poskytuje vlastníkovi či uživateli přehled o svém či provozovaném  majetku a je zpracováván za účelem efektivního provozu, údržby a modernizaci kanalizační sítě.

Generel veřejného osvětlení (Novinky o pasportech)

Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle ČSN CEN/TR 13201-1).

Pasport hřbitova (Pasporty pro obce)

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem. Kvalitně zpracovaný pasport umožňuje efektivnější a provázanější správu obce.

Nejčastější typy pasportů v aplikaci WEGAS (Novinky o pasportech)

Mapová aplikace WEGAS nabízí široké možnosti využití. V následujícím článku budou popsány nejčastější typy pasportů.